#150_ευρω: Αν δεν μπορείς να τους πείσεις, δωροδόκησέ τους
ΓΤΠ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ