Χάθηκαν 28 τρις κυβικά μέτρα πάγου από την επιφάνεια της γης