Γερμανία: Μεταρρύθμιση-τομή με τη νομική αναγνώριση της «επιλεκτικής συγγένειας»