Συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης