Το σημαντικό μάθημα της ενσυναίσθησης παρακολουθούν υποχρεωτικά οι μαθητές στη Δανία
AP