Η έκθεση αυτοψίας επιβεβαιώνει τη μη τήρηση κρίσιμων μέτρων ασφαλείας