Να δίνουμε σημασία σε ομοφοβικά απολειφάδια όταν πολιτεύονται;