Ξενάγηση με τρακτέρ για τον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή