Αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και συγχωνεύσεις σχολείων