Καθηγητές συσπειρώνονται κατά της παν/μιακής αστυνομίας και προσφεύγουν στο ΣτΕ!