Ένα παιδί φωνάζει “Καμιά δικαιοσύνη, καμιά ειρήνη”!