Ισπανία: Νόμος για την «ίση εκπροσώπηση ανδρών & γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων»
AP BORIS GRDANOSKI