Νέα Διπλωματική ήττα: Ο πρέσβης της Λιβύης που απέλασε η κυβέρνηση γίνεται μεταβατικός Πρόεδρος