Κοτζιάς: Δύο κόσμοι στην πολιτική – διαφορετικές αντιλήψεις για τον κόσμο