Μετά τις αντιδράσεις ανακαλούν την αναστολή Καταραχιά