Παιδεία, κοινωνική ενσωμάτωση και ευκαιρίες: Η απάντηση στον θρησκευτικό φανατισμό